Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković u Splitu poziva Vas na predavanje

Daniel Premerl: Bolonjske slike hrvatske povijesti – Politička ikonografija zidnih slika u Ilirsko-ugarskom kolegiju u Bolonji

Petak, 10. listopada 2014., predavaonica Centra Studia Mediterranea (Poljana kraljice Jelene 3/III), 18:00 sati

Na predavanju će sažeto biti prezentirana istraživanja o ikonografiji svodnih i zidnih slika historijske tematike u refektoriju Ilirsko-ugarskoga kolegija u Bolonji, što ih je po narudžbi zagrebačkog kanonika Petra Črnkovića 1700. godine naslikao bolonjski slikar Gioacchino Pizzoli. Bolonjske slike pružaju dragocjen uvid u jedan pokušaj konstrukcije hrvatskog državno-pravnog i nacionalnog identiteta koji se oblikovao među elitom zagrebačke biskupije tijekom 17. stoljeća.

Na predavanju će se, uz fotografije, govoriti o narativnim izvorima ikonografije bolonjskih slika, među kojima su i djela dalmatinskih autora. Nadalje, govorit će se o ikonografskim uzorima bolonjskih slika, o razlozima njihova nastanka, tj. o njihovoj političkoj poruci.

Daniel Premerl (1972.) je znanstveni suradnik u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu. Istražuje hrvatsku i talijansku umjetničku baštinu 17. i 18. stoljeća (hrvatske narudžbe u Italiji, kontekst narudžbe, ikonografiju, donatore, naručitelje). Doktorirao je s temom »Drveni oltari 17. stoljeća u Dalmaciji« (2009.) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prošle godine surađivao je na izložbi »Stjepan, sveti kralj« u Székesfehérváru (s poglavljem o zagrebačkom relikvijaru sv. Stjepana izrađenom u Rimu), te na monografiji »Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku« (s poglavljem o oltarima izrađenim u Napulju i Carrari); ove godine izlazi mu knjiga o ikonografiji baroknih zidnih slika u Ilirsko-ugarskom kolegiju u Bolonji. Usavršavao se na sveučilištima u Oxfordu, Veneciji, Bolonji, Harvardu.